JARDINERIA
HIDROSEMBRES

L’hidrosembra és una tècnica utilitzada en jardinera i restauració ambiental que consisteix en la projecció sobre el terreny a tractar d’una mescla de llavors, mulch, nutrients i productes estabilitzants del sòl. És especialment eficaç pel tractament de talussos i així evitar-ne l’erosió implantant una cobertura vegetal i aportant agents fertilitzants i estabilitzadors. La sembra amb aquesta tècnica assegura un repartiment homogeni de les llavors, que son seleccionades en funció de la solució ambiental adoptada. Tenim tot l’equip necessari per executar les hidrosembres a un preu molt competitiu, independentment de l’amidament final del projecte.