QUALITAT

La finalitat de la nostra empresa es prestar serveis i millorar la qualitat dels mateixos de manera contínua.
En aquest aspecte, juntament amb una gestió ambiental respectuosa, ens estimula a ser una empresa puntera dins els nostres àmbits d’actuació:  jardineria, obra civil, cobertes vegetals, murs verds, treballs forestals i tancaments.

El compromís de qualitat i respecte amb el medi ambient es contempla de manera global. Per una part, aplicant la tecnologia més avançada i per altra banda, afrontant l’execució dels treballs mitjançant exclusivament treballadors qualificats. La combinació d’aquests dos pilars bàsics en la nostra gestió incrementa els nostres avantatges competitius

Entre els nostres objectius cal destacar:

Satisfacció del client. Un punt bàsic que per a nosaltres és una condició imprescindible. La qualitat de la resposta i l’adaptació a les necessitats del client són els eixos fonamentals, sobre els que basem les actuacions de la nostra empresa.

Motivació del personal. Creiem que la força real dels treballs de l’empresa rauen en els seus empleats. Així, es procura establir un ambient d’implicació i motivació continua perquè cada un d’ells es senti part integrant d’un vertader equip.

Medi ambient. Una activitat empresarial respectuosa amb el medi ambient es una exigència de la que hauria de prendre part tota la societat i el fruit d’una política empresarial responsable. En aquest sentit es concreten alguns objectius, com són la reducció del consum d’energia, la reducció de residus generats i la presa de mesures per minimitzar els possibles efectes nocius sobre el medi ambient.

Millora contínua. La millora contínua del nostre sistema de gestió de la qualitat i del medi ambient, així com l’eficàcia de les nostres actuacions mitjançant el compliment de certificació segons les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Eixos bàsics sobre els quals basem la nostra organització:
  • Recerca de la millora contínua.
  • Satisfacció del client.
  • Compliment de la legislació vigent.
  • Prevenció de qualsevol tipus d’agressió ambiental, especialment la contaminació i l’esgotament dels recursos naturals.
  • Minimització de la generació de residus i gestió apropiada dels mateixos.
  • Comunicació i estímul de respostes.
  • Garantía de formació tècnica adequada.
  • Ambient de treball segur i saludable.
  • Estímul de la iniciativa, innovació, creativitat i reconeixement dels mèrits assolits de manera individual i en equip.